Darko Bogosavljevic

MultiMediaTechnology-B 2018

Darko's Projects

Space Champ

MultiMediaTechnology

Sheep It In!

MultiMediaTechnology

Core - Mutual knowledge

MultiMediaArt

MultiMediaTechnology

Renes BankoĆ¼berfall

MultiMediaArt

MultiMediaTechnology